Dálnice v nedohlednu. Změní to volby?

Nedá mě to nereagovat na článek v Lilii od pana Sýkory ze spolku Pro Litomyšl, který se opakovaně vrací k tématu trasování dálnice D35 kolem Litomyšle. Je zřetelně cítit, že se přiblížily komunální volby a že se bude hodit každé téma. Mrzí mě velmi, že pan Sýkora záměrně podsouvá občanům myšlenku, že zastupitelstvo města Litomyšle má nějakou kouzelnou hůlku Harryho Pottera, kterou jedním máchnutím celou situaci kolem dálnice vyřešíme. Moji milí spoluobčané, žádnou takovou hůlku nemáme. Nejsme ani investor, kterým je stát, nejsme ani projektanti ani nikdo jiný. V celém procesu přípravy trasování dálnice jsme tak, jako mnoho dalších pouze účastníky řízení. Stavební zákon k tomu říká: Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Momentálně probíhá územní řízení a my jsme samozřejmě jeho účastníky. Zastupitelstvo přijalo v dané věci následující usnesení: 124/17 ZaM souhlasí s vedením trasy D35 v okolí města Litomyšle dle předloženého projektu pro územní řízení na stavbu "D35 3506 Džbánov - Litomyšl" dle projektové dokumentace vypracované HBH Projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno v 2017. Podmínka souhlasu se stavbou je, že u částí stavby, kde hrozí riziko překročení hlukových norem, požadujeme vykoupení širšího pásu pozemků a realizaci protihlukových stěn a výsadbu dřevin s více vegetačními patry z důvodu omezení hlukového zatížení okolní zástavby.

Pan Sýkora ve svém článku upozorňuje na to, že existuje varianta č. 1 a tvrdí, že je nekonfliktní, méně nákladná, lze ji realizovat rychleji atd.  Velmi bych si přál, abych měl podobnou jistotu, jako má pan Sýkora. I naše zastupitelstvo mělo při svých jednáních mnoho argumentů, které však stály absolutně proti sobě. Demokratickým hlasováním jsme se vyslovili pro variantu 0 a zatím nevidím žádný věcný argument, který by naše rozhodnutí zvrátil. Nesedejme na lep tvrzením, která vše zjednodušují. Nejsou pravdivá.

Pokud bych tedy měl stručně reagovat pouze na nadpis onoho článku, pak odpovídám:

Volby nic nezmění!

Radomil Kašpar